Ourense

Restricións en Boborás: que se poderá facer e que non?

Ourense

Crisis do coronavirus

Restricións en Boborás: que se poderá facer e que non?

Dos personas esperando para entrar en la farmacia en Boborás (MARTIÑO PINAL).
photo_camera Boborás, en nivel 2 de restriccións. (MARTIÑO PINAL).
As novas restricións entrarán en vigor o venres.

Unha illa na provincia. Boborás foi unha das  sorpresas do comité clínico, o único concello da provincia que non pasa  ao nivel mínimo de restricións. Boborás queda en nivel 2 coas seguintes limitacións:

REUNIÓNS SOCIAIS

 • • Limitanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de catro persoas, excepto no caso de persoas conviventes en que non se aplicará esta limitación.

  • Non será aplicable esta limitación no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

PECHE PERIMETRAL

 • • Limitase a mobilidade de persoas do ámbito territorial conxuntamente delimitado formado polos concellos  da área sanitaria e que teñan a mesma situación epidemiolóxica

VIDA SOCIAL E CULTURAL

 •  Lugares de culto: 1/3 da súa capacidade máxima permitida.

  • Velorios: 5 persoas por túmulo agas conviventes e 15 en espazos abertos.

  • Enterramento ou despedida para a cremación: 15 persoas non conviventes.

  • Non se poderán realizar actuacións de coros ou agrupacions vocais de canto.

  • Actos e reunións laborais, institucionais, académicos ou profesioanais: 30% da capacidad autorizada do local. Límite de 30 persoas en locais pechados e 75 persoas en locais ao aire libre.

  • Bibliotecas e arquivos, museos, salas de exposición, monumentos e outros equipamentos culturais: 30% da súa capacidade máxima permitida. Actividades culturais: 4 persoas sexan ou non conviventes excluido o monitor ou guía.

  • Cines, teatros, auditorios, congresos: 30% da súa capacidade máxima permitida. Límite de 250 persoas en locais pechados e 500 persoas en locais ao aire libre. O público deberá permanecer sentado.

 

HOSTALERÍA E RESTAURACIÓN

Non está permitido o consumo no interior.

 • • Nas terrazas ao aire libre:Limitación ao 50% das mesas permitidas.
 • • A ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.
 • • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • • Horario do peche ao público: 18:00 horas.
 • • Permítese a recollida no local para consumo no domicilio ata as 21:30 horas.
 • • Permítese a entrega a domicilio ata as 24:00 horas.

HOTEIS E ALOXAMENTOS TURISTICOS

 •  Zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos: 50% da súa capacidade.

  • Peche temporal dos albergues turísticos

COMERCIO

 • Establecemento retallistas e de actividades de servizos profesionais: Límite do aforo 50% da súa capacidade.

  Peche as 21:30 horas, salvo que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente, un horario inferior ou superior

CENTROS COMERCIAIS

 • Establecemento retallista e de actividades de servizos profesionais:  Límite do aforo 30% de capacidade total.

  • Peche ás 21:30 horas.

  • A capacidade das zonas comúns dos centros e parques comerciais queda limitada ao 30 %.

  • No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares: Límite do aforo 30% de capacidade total en cada un deles.

  • Non se permitirá a permanencia de clientes nas zonas comúns, excepto para o tránsito entre os establecementos.

  • Zonas infantís, ludotecas ou áreas de descanso deben permanecer pechadas.

MERCADOS AO AIRE LIBRE

 • • Límite do aforo: 50 % dos postos habituais ou autorizados.

ACTIVIDADE DEPORTIVA

Non federada:

 • • Ao aire libre ou en instalacións deportivas cubertas: De forma individual ou en grupos de ata catro persoas sexan ou non conviventes sen contar o monitor ou guía.
 • • Instalacións deportivas cubertas: Límite 30% da capacidade máxima permitida.
 • • Vestiarios e zonas de ducha: Límite 30% da capacidade máxima permitida.

Federada:

 • • Axustarase os correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados

ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO 

• A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do 50% do máximo permitido.

FESTAS, VERBENAS, OUTROS EVENTOS POPULARES E ATRACCIÓNS DE FEIRAS

 • • Peche das actividades.

CENTROS SOCIAIS, SOCIOCUMUNITARIOS, CLUBES DE XUBILADOS

 • • Peche das actividades.

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL PERMITIDA

 • Escolas oficiais de idiomas.

  • Escolas de arte e superior de deseño.

  • Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

  • Escola Superior de Arte Dramática.

  • Conservatorios de música.

  • Conservatorios de danza.

  • Escolas de música.

  • Escolas de danza.

  • Centros autorizados de deportes, centros autorizados de fútbol; centros autorizados de fútbol sala

  • Centros autorizados de artes plásticas e deseño.

  • Centros autorizados de música e centros autorizados de danza, salvo que estean integrados en centros docentes que permanezan abertos e que limiten a súa actividade ao alumnado dos ditos centros docentes.

  • Escolas de música privadas e escolas de danza privadas.

* As actividades presenciais que impliquen instrumentos de vento e/ou exercicios de canto mantéñense suspendidas.

ACTIVIDADES NON ESENCIAIS QUE PECHAN TEMPORALMENTE

I. Espectáculos públicos:

I.3. Espectáculos taurinos.

I.4. Espectáculos circenses.

I.5. Espectáculos deportivos

I.6. Espectáculos feirais e de exhibición.

I.7. Espectáculos pirotécnicos.

II. Actividades recreativas:

II.3. Actividades de lecer e entretemento.

II.4. Atraccións recreativas.

II.7. Actividades de restauración.

II.8. Actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III. Establecementos abertos ao público:

III.1. Establecementos de espectáculos públicos:

III.1.4. Circos.

III.1.5. Prazas de touros.

III.2. Establecementos de actividades recreativas:

III.2.1. Establecementos de xogo.

III.2.1.1. Casinos.

III.2.1.2. Salas de bingo.

III.2.1.3. Salóns de xogo.

III.2.1.4. Tendas de apostas.

III.2.3. Establecementos para atraccións e xogos recreativos:

III.2.3.1. Parques de atraccións e temáticos.

III.2.3.2. Parques acuáticos.

III.2.3.3. Salóns recreativos.

III.2.3.4. Parques multilecer.

III.2.6. Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III.2.7. Establecementos de ocio e entretemento.

III.2.7.1. Salas de festas.

III.2.7.2. Discotecas.

III.2.7.3. Pubs.

III.2.7.4. Cafés-espectáculo.

III.2.7.5. Furanchos.

• Serán de aplicación as medidas establecidas para Hostelería e Restauración.

III.2.8. Centros de lecer infantil.

Te puede interesar